Re-ativa Esperensia Moruk ho LOCKDOWN, Retorika Politika no Planu Vasinasaun

Estadu emerjénsia ba dala XI ne’ebe hahuu husi 04 Marsu 2021 no remata 02 Abril 2021, nudar orden lno regulamentu governu ita hotu tenke kumpri. Regulamentu ida nee halo publiku shock oituan tanba laos tanba limita ita nia atividade, maibe iha ona transmisaun lokal. Transmisaun nee komesa hahu husi  Munispiu 2 rua (Suai no Bobonaro),Continue reading “Re-ativa Esperensia Moruk ho LOCKDOWN, Retorika Politika no Planu Vasinasaun”